Klik hier om de Algemene Voorwaarden van Dierenziekenhuis Groningen te downloaden.

 

Algemene Voorwaarden Dierenziekenhuis Groningen

Dierenziekenhuis Groningen maakt gebruik van de algemene voorwaarden opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD, 2018).

 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: Alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden.
Dierenziekenhuis Groningen: Dierenartsenpraktijk gevestigd in Groningen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02062761.
Dierenarts: Degene die krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb 1985, 562), de hoedanigheid van Dierenarts heeft verkregen, of op grond van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten en die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diergeneeskundige diensten verricht.
Dierenartsenpraktijk: De Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp) personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en), in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook.
Cliënt: De eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de Patiënt in wiens opdracht Dierenziekenhuis Groningen de diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diergeneeskundige diensten verricht.
Patiënt(en): Het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten wordt geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht.
(Behandelings)overeenkomst: De overeenkomst (van opdracht) tussen Dierenziekenhuis Groningen en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen.
Debiteur: Degene op wiens naam de factuur van Dierenziekenhuis Groningen is gesteld.
Spreekuur: Het Spreekuur van Dierenziekenhuis Groningen waarbij de Cliënt, op afspraak, binnen vastgestelde tijden bij Dierenziekenhuis Groningen kan inlopen voor daartoe door Dierenziekenhuis Groningen vastgestelde diergeneeskundige verrichtingen en/of onderzoek.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen Dierenziekenhuis Groningen en de Cliënt.
2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Cliënt binden Dierenziekenhuis Groningen niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien Dierenziekenhuis Groningen schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
3.2 De tussen Dierenziekenhuis Groningen en de Cliënt te sluiten (Behandelings)overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door Dierenziekenhuis Groningen en Cliënt schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer Dierenziekenhuis Groningen met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.
3.3 Dierenziekenhuis Groningen heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die Dierenziekenhuis Groningen heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te verstrekken, in rekening te brengen.
3.4 Dierenziekenhuis Groningen heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien Dierenziekenhuis Groningen van mening is dat behandeling van Patiënt geen althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft tenzij Dierenziekenhuis Groningen op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.

Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst

4.1 De tussen Dierenziekenhuis Groningen en de Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van Dierenziekenhuis Groningen tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten. Dierenziekenhuis Groningen voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. Dierenziekenhuis Groningen heeft het recht bij het uitvoeren van de (Behandeling)overeenkomst gebruik te maken van derden.
4.2 De behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren en/of het toedienen van diergeneesmiddelen door Cliënt en/of in opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van overheidsinstanties (zie tevens artikel 8.4).
4.3 In de behandelingsovereenkomst staat beschreven ten behoeve van welk doel de persoonsgegevens van cliënt en patiënt worden gebruikt volgens de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging. Cliënt heeft ten allen tijde het recht deze gegevens in te zien en op verzoek te laten verwijderen door Dierenziekenhuis Groningen tenzij de wet anders voorschrijft.
4.4 Het enkele feit dat de dierenarts betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden niet van de op Cliënt en/of de betreffende derde terzake de Patiënt uit hoofde van de Wet op de Diergeneesmiddelen rustende administratieve verplichtingen.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (Behandelings)overeenkomst

5.1 De tussen Dierenziekenhuis Groningen en Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door:

  • het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door Dierenziekenhuis Groningen zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of Dierenziekenhuis Groningen in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Cliënt en zonodig de Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
  • het overlijden van de te behandelen Patiënt;
  • een eenzijdige beslissing van Dierenziekenhuis Groningen, indien Dierenziekenhuis Groningen van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
  • een eenzijdige beslissing van Dierenziekenhuis Groningen indien het vertrouwen tussen Dierenziekenhuis Groningen en de cliënt op ernstige wijze is verstoord.

5.2 Indien de (Behandelings)overeenkomst op eenzijdig verzoek van Dierenziekenhuis Groningen tussentijds wordt beëindigd dan zal Dierenziekenhuis Groningen, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
5.3 Indien de (Behandelings)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van Dierenziekenhuis Groningen.

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling

6.1 Dierenziekenhuis Groningen stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naargelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.
6.2 Betaling van de nota van Dierenziekenhuis Groningen geschiedt bij voorkeur contant en/of per pin (creditcards worden niet geaccepteerd) direct na de verrichting tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante en/of pinbetalingen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij een niet tijdige betaling zal een herinnering verstuurd worden waarvoor in de praktijk gehanteerde administratiekosten zoals vermeld op de 1e factuur worden gerekend.
6.3 Indien meer nota’s openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de oudste nota.
6.4 Bij niet tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn. Bij geen reactie van de cliënt op de eerste herinnering zal de vordering uit handen worden gegeven aan het door Dierenziekenhuis gecontracteerde incassobureau. Zij regelen vervolgens ook de WIK brief (Wet Incasso Kosten) voor Dierenziekenhuis Groningen.
6.5 De debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door Dierenziekenhuis Groningen in rekening worden gebracht voor de door Dierenziekenhuis Groningen verrichtte werkzaamheden.
6.6 Indien tussen Dierenziekenhuis Groningen en Debiteur een betalingsovereenkomst is getroffen dan dient de debiteur zich aan de in de betalingsovereenkomst genoemde afspraken te houden.
Bij een niet tijdige betaling zal de betalingsovereenkomst komen te vervallen en het resterende bedrag zal in een keer opeisbaar zijn.
6.7 Indien de debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot het een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. Voor consumenten is dit de maximale buitengerechtelijke incassokosten, exclusief BTW.
6.8 Dierenziekenhuis Groningen heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door Dierenziekenhuis Groningen is ontvangen, tenzij Dierenziekenhuis Groningen op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.
6.9 Dierenziekenhuis Groningen heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij Dierenziekenhuis Groningen ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de Cliënt in rekening te brengen, waarbij betalingen allereerst zullen strekken tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.

Artikel 7: Klachten

7.1 De Cliënt is verplicht om de door Dierenziekenhuis Groningen te verrichten prestatie en/of te leveren medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Cliënt dient klachten over de verrichte diensten binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar is geworden, schriftelijk aan Dierenziekenhuis Groningen te berichten. Bij overschrijding van deze termijn van 30 dagen vervalt elke aanspraak jegens Dierenziekenhuis Groningen terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid.
7.2 Indien Dierenziekenhuis Groningen de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft Dierenziekenhuis Groningen te allen tijde het recht om:
a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
b. het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren; zulks ter keuze van Dierenziekenhuis Groningen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid Algemene bepaling

8.1 Indien Dierenziekenhuis Groningen op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Dierenziekenhuis Groningen in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij Dierenziekenhuis Groningen ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek van de Cliënt kosteloos zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.Bijzondere bepalingen:
8.2 Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan gelden in afwijking van het voorgaande lid van dit artikel de volgende (tevens op het onderzoeksrapport afgedrukte) bepalingen:
8.2.1. De keurende Dierenarts en/of Dierenziekenhuis Groningen is niet aansprakelijk voor enige schade – vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende Dierenarts.
8.2.2. Terzake de onder 8.2.1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de opdrachtgever een vorderingsrecht toe jegens de keurende Dierenarts en/of Dierenziekenhuis Groningen; anderen dan opdrachtgever kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.
8.2.3. De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisbescheiden van deze verzekering liggen ter inzage bij Dierenziekenhuis Groningen en op eerste verzoek wordt daarvan kosteloos een afschrift verstrekt.
8.2.4. De artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever het onderzoeksrapport niet ondertekent en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst neemt.
8.2.5. Indien opdrachtgever niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en de artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen.
8.2.6. Indien opdrachtgever en/of derden menen dat de gezondheidstoestand van de Patiënt ten tijde van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is vermeld, dienen zij zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de Dierenarts en/of Dierenziekenhuis Groningen binnen bekwame tijd schriftelijk te melden aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld de koopovereenkomst) en deze tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze melding aan de keuringsdierenarts en Dierenziekenhuis Groningen.
8.2.7. Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of de invulling van dit onderzoeksrapport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis daarvan te nemen.
8.3 Dierenziekenhuis Groningen die informatie verstrekt over de invoer van dieren in Nederland en/of uitvoer van dieren naar landen buiten Nederland en daarbij geldende in- en/of exportvoorschriften verleent slechts onverschuldigde bijstand, waarbij een succesvolle invoer of uitvoer op geen enkele wijze wordt gegarandeerd en waarbij de dierenarts en/of Dierenziekenhuis Groningen, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of Dierenziekenhuis Groningen, niet aansprakelijk is voor enige schade en/of kosten van welke aard dan ook verband houdend met de betreffende (pogingen tot) invoer of uitvoer van dieren.
8.4 Dierenziekenhuis Groningen sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of Dierenziekenhuis Groningen, iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen door Cliënt zelf en terzake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.
8.5 Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risico-aansprakelijkheid van Cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW .

Artikel 9: Eigendom

9.1 Dierenziekenhuis Groningen behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto’s die betrekking hebben op de behandelde patiënt. Dierenziekenhuis Groningen zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen

10.1 Betreding dierverblijven/Locatie werkzaamheden
Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft heeft Dierenziekenhuis Groningen het recht om aan een ieder, zonodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de dierverblijven of een andere locatie, waar de behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij noodzakelijk acht voor de behandeling. De Cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven.
10.2 Wetenschappelijk onderzoek
Dierenziekenhuis Groningen heeft het recht om (onderdelen van) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de Cliënt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. Dierenziekenhuis Groningen zal zonodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de cliënt.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op alle (Behandeling)overeenkomsten tussen Dierenziekenhuis Groningen en de Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van Dierenziekenhuis Groningen bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van Dierenziekenhuis Groningen een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.